30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 277 قانون مدنی

متعهد نمیتواند متعدله را مجبور بقبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط قرار دهد.

error: