30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 276 قانون مدنی

مدیون نمیتواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفاء به عهد تادیه نماید.

error: