30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 275 قانون مدنی

متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری بغیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیئی قیمتا” معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.

error: