30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 274 قانون مدنی

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تادیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

error: