30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 272 قانون مدنی

تادیه بغیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

error: