30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 271 قانون مدنی

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تادیه گردد یا بکسی که قانونا” حق قبض را دارد.

error: