30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 269 قانون مدنی

وفاء بعهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا ماذون از طرف مالک باشد و شخصا” هم اهلیت داشته باشد.

error: