30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 268 قانون مدنی

انجام فعلی در صورتیکه مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد بوسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهد له.

error: