30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 266 قانون مدنی

در مورد تعهداتی که برای متعهد له قانونا” حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آنرا ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود0

error: