30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 265 قانون مدنی

هر کس مالی بدیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابر این اگر کسی چیزی بدیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.

error: