30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 264 قانون مدنی

تعهدات بیکی از طریق ذیل ساقط میشود :

1- بوسیله وفاء به عهد.

2- بوسیله اقاله.

3- بوسیله ابراء.

4- بوسیله تبدیل تعهد.

5- بوسیله تهاتر.

6- بوسیله مالکیت مافیالذمه.

error: