30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 262 قانون مدنی

در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا” یا مثلا” یا قیمتا” ببایع فضولی رجوع کند.

error: