30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 259 قانون مدنی

هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است بتصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.

error: