30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 254 قانون مدنی

هر گاه کسی نسبت بمال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

error: