30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 253 قانون مدنی

در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

error: