30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 253 قانون مدنی

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.

error: