30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 251 قانون مدنی

رد معامله فضولی حاصل میشود بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای بان نماید.

error: