30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 250 قانون مدنی

اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

error: