30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 249 قانون مدنی

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمیشود.

error: