30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 248 قانون مدنی

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل میشود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

error: