30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 245 قانون مدنی

اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

error: