30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 244 قانون مدنی

طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل بان شرط صرف نظر کند در اینصورت مثل آنست که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

error: