30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 243 قانون مدنی

هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داد شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

error: