30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 241 قانون مدنی

ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد.

error: