30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 24 قانون مدنی

هیچکس نمیتواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آنها مسدود نیست تملک نماید.

error: