30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 236 قانون مدنی

شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل میشود.

error: