30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 233 قانون مدنی

شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلاق عقد است :

1- شرط خلاف مقتضای عهد.

2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

error: