30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 232 قانون مدنی

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست :

1- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.

2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

3- شرطی که نامشروع باشد.

error: