30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 231 قانون مدنی

معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 0196

error: