30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 23 قانون مدنی

استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد مطابق قوانین مربوطه به آنها خواهد بود.

error: