30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 228 قانون مدنی

در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم میتواند با رعایت ماده221 مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین

محکوم نماید.

error: