30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 225 قانون مدنی

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

error: