30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 224 قانون مدنی

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

error: