30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 223 قانون مدنی

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

error: