30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 22 قانون مدنی

مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا بکار نرفته داخل منقول است.

error: