30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 217 قانون مدنی

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

error: