30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 216 قانون مدنی

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

error: