30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 215 قانون مدنی

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

error: