30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 213 قانون مدنی

معامله محجورین نافذ نیست.

error: