30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 212 قانون مدنی

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.

error: