30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 211 قانون مدنی

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

error: