30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 210 قانون مدنی

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

error: