30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 209 قانون مدنی

امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

error: