30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 208 قانون مدنی

مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمیشود.

error: