30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 207 قانون مدنی

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمیشود.

error: