30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 203 قانون مدنی

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

error: