30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 201 قانون مدنی

اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

error: