30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 200 قانون مدنی

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

error: