30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 2 قانون مدنی

قوانین 15 روز پس از انتشار ، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه در خود قانون ، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

error: