30 مه 2019

قانون مدنی مصوب 1314

ماده 199 قانون مدنی

رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

error: